دکتر فرهنگ هلاکویی - هرگز تسلیم نشوید و به اهدافتان تعهد داشته باشید

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - هرگز تسلیم نشوید و به اهدافتان تعهد داشته باشید

 

هرگز تسلیم نشوید و به اهدافتان تعهد داشته باشید، اگر هم اکنون تا جایی که توانسته اید پیش رفته اید، بازهم میتوانید جلوتر بروید.

همان چند گام بیشتر است که موفقیت را نصیب شما می کند، همان فشارها و ساعت های بیشتر است که تفاوت را ایجاد می کند

همین بیشتر ها، شما را از سایرین و افراد دیگر متفاوت میکند.

قطعا اشتباهاتی خواهید کرد و ممکن است از مسیر اصلی خارج شوید، شکست خواهید خورد و انگیزه خود را از دست خواهید داد.

احساس بی رمقی خواهید کرد ...

اما تمام این موارد مشکل اساسی نیست و برای همه کسانی که به فکر ساختن و آفریدن هستند اتفاق می افتد