دکتر فرهنگ هلاکویی - خواستن توانستن است

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - خواستن توانستن است

 

یکی از خطرناکترین حرفها این جمله است که من بگویم خواستن توانستن است.
خواستن آفریدن است.
خواستنی، توانستن می شود که آفریده شود.
معنای این حرف این است که باید بعد از خواستن، همهی کارها را انجام داد تا رسید. تاکید می کنم روزی که شما بگویید خواستن توانستن است، یک توهم پیدا میکنید که بسیار خوب من می توانم فعلا صبر کنم، بعدا هر وقت خواستم می توانم انجام دهم. تمنا می کنم به عرضم توجه کنید بنده هنوز یک آدم معتاد ندیدهام که این باور را نداشته باشد.