دکتر فرهنگ هلاکویی - آرامش یعنی چه و خوشبختی چیست ؟

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - آرامش یعنی چه و خوشبختی چیست ؟

 

آرامش بر خلاف تصور ، خواب، استراحت و سکون نیست ، آرامش یعنی یک بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت میکند اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار است، نظیر هواپیمایی که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. همینجا مساله خوشبختی و شادی و سلامتی هم مطرح میشود یعنی همانطور که شرط سلامت یک هواپیما این است که اجزا داخلی آن در کمال سلامت باشد ، شرط سلامت ما نیز این است که اجزا بدن ما در حال سلامت باشد. من و شما زمانی به این حالت میرسیم که در مسیر رشد و تکامل باشیم، مانند دانه گیاهی که در حال رشد و جوانه زدن است. بنابر این شادی و لذت و رضایت فقط در رشد و تکامل است .

لذا روزی که ما در حد اکثر توان فیزیکی و روانی به سمت یک هدف مشخص حرکت میکنیم که چهار ویژیگی دارد :

  1. واقعی است نه ذهنی و خیالی .
  2. هدفی است ممکن زیرا برخی اهداف واقعی هستند اما برای من ، ممکن نیستند .
  3. مساله عمومی و جهانی دارد مثل سلامتی، آگاهی، علم ، محبت .
  4. اخلاقی و انسانی است. شرط چهارم به این دلیل آورده میشود که در جوامع و زمانها و مکانها، این شرط اخلاقی معنای خاص خود را پیدا میکند.

و برای رسیدن به این هدف، در گیر حرکت و فعالیتی میشویم که شش ویژگی دارد :

  1. آگاهانه است ، نه از سر تقلید یا تلقین ، تعصب یا نادانی .
  2. آزادانه است ، یعنی حق انتخاب را دارم.
  3. مهربانانه است یعنی کینه و دشمنی مطرح نیست .
  4. سازنده است یعنی قصد تخریب وجود ندارد .
  5. مسوولانه است یعنی میدانیم که باید جوابگو باشیم.
  6. اخلاقی و انسانی است .