دکتر فرهنگ هلاکویی - تواضع و فروتنی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - تواضع و فروتنی

 

تواضع و فروتنی از نظر علمی درحقیقت پاداشی است که آدم مهر طلب به غرور درب و داغون شده خود می دهد. آدم له و لورده و مچاله را آدم متواضع و فروتن نامیده اند. آدمها قرار است که خودشان باشند تواضع و فروتنی یعنی چه. یعنی اینکه من به شما برسم بگویم من عبدم، عبیدم، صغیرم، ناچیزم، هیچم، ارزشی ندارم، یک بنده خاطی و گناهکار و ... این پرت و پلاها را چرا در فرهنگ ما راه انداخته اند و بعد هم اسمش را تواضع و فرو تنی گذاشته اند؟

اسم اینها تواضع و فروتنی نیست بلکه خاک توی سری است. علتش هم این است که از این طریق توانسته اند سوار ما بشوند. به ما گفته اند که شما متواضع و فروتن باشید و هیچ حقی را هم برای خودتان قائل نباشید و به دنبال حق و حقوق خودتان هم نروید و اجازه بدهید که همه آن حق و حقوقها را ما داشته باشیم و چنان تند و تیزش کرده اند که به نظام فلسفی و مذهبی هم مرتبط اش کرده اند.

تواضع و فروتنی یعنی من در جایگاه خودم بایستم و حق و حقوق و حرمت دیگران را رعایت کنم.